Delstudie 3

Föräldrars förväntningar på, och arbete i musikklass
Föräldrars förväntningar på, och arbete i musikklass

Studien undersöker dels föräldraföreningars arbete i relation till musikklasser och den verksamhet som där bedrivs, dels föräldrars och deras barns val att välja musikklass. För närvarande undersöks det förstnämnda genom fokusgruppsintervjuer med styrelser för föräldraföreningar, medan det sistnämnda projekteras för enkätundersökning med genomförande under läsåret 2019/20.